Konservatorski načrti

* konservatorski načrti * arhitekturni posnetki   * restavriranje * revitalizacija in prenova * predavanja * ekološka gradnja in materiali

Za lastnike kulturne dediščine in spomenikov pripravljamo konservatorske načrte. Smo vodilni nevladni zavod na tem področju v Sloveniji. Naša prednost je združevanje teoretičnega znanja z različnih področji s praktičnim znanjem.

V ekipi se združujemo arhitekti, umetnostni zgodovinarji, etnologi, restavratorji z različnih področji in drugi.

Za vprašanja in glede ponudb se obrnite na Anjo Premk.

Naše prednosti:

  • Oseben odnos in strokovni pristop.
  • Prilagodljivost znotraj zakonskih omejitev.
  • Hitra odzivnost in izvedba.
  • Promoviranje novih tehnologij in materialov.
  • Upoštevanje vaših želja.
  • Možna izvedba del (restavriranje in prenova).

Kulturna dediščina se ščiti z zakonom, saj gre za javno dobro.

Slovenska ustava določa:

»Država … skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.« (5. člen)

In »Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike.« (73. člen)

Kdaj potrebujete konservatorski načrt?

Pri posegih v nepremično kulturno dediščino vam mora Zavod za varstvo kulturne dediščine RS posege odobriti. Zavod svoje pogoje zapiše v kulturnovarstvenih pogojih, ki lahko določajo tudi pripravo konservatorskega načrta.

Primer konservatorskorskega načrta

Za šolo na Preloki v Beli Krajini smo pripravili konservatorski načrt, ki bo temelj za nadaljnje projektiranje prenove objekta. V njem smo raziskali zgodovino stavbe in njen razvoj, sondirali ostenja in pripravili konservatorsko-restavratorski projekt z restavratorskimi postopki in popisom del.

O projektu sva Anja in Janez Premk napisala članek Šola na Preloki, pričevalka ljudske kulture, dokumentacijsko-konservatorski oris.